logowarszawskaenergia

Miasto Stołeczne Warszawa, przygotowując się do COP 19, realizuje od września 2011 roku „Plan zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 r.” (SEAP).

Zgodnie z wytycznymi polityki klimatycznej Unii Europejskiej celem podejmowanych działań jest ograniczenie w Warszawie zużycia energii oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 20% do 2020 roku.

Jednym z najważniejszych zadań w SEAP są skuteczne działania edukacyjno-informacyjne. W tym celu w Młodzieżowym Domu Kultury im. Wł. Broniewskiego opracowaliśmy program edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 13 lat – „Warszawska ENERGIA – od poznania do EKO-działania”.

23 października na Łazienkowskiej odbyła się konferencja, podczas której zaprezentowaliśmy program licznie przybyłym nauczycielom przedszkoli, klas 1-3 i 4-6 z warszawskich placówek. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Biura Infrastruktury m. st. Warszawy, które sfinansowało opracowanie i wydanie materiałów edukacyjnych oraz realizację programu w placówkach w bieżącym roku szkolnym. Nauczyciele otrzymali bogaty zestaw materiałów edukacyjnych do wykorzystania w pracy z dziećmi oraz wzięli udział w warsztatach i praktycznych pokazach działań edukacyjnych związanych z energią: eksperymentowali, budowali makietę energooszczędnego przedszkola oraz sprawdzali w terenie, czy warszawski transport jest ekologiczny.

Zobacz jak było!


 Informacja prasowa Biura Infrastruktury

Inauguracja programu „Warszawska ENERGIA – od poznania do EKO-działania”

W dniu 23.10.2013 r. w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury im. Wł. Broniewskiego na ul. Łazienkowskiej 7 w Warszawie odbyła się inauguracja programu edukacji ekologicznej „Warszawska ENERGIA – od poznania do EKO-działania”.

Program realizowany będzie w ramach działań edukacyjnych wynikających z przyjętego przez Radę Miasta w 2011 r. „Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku” (Plan działań). Plan działań powstał w następstwie przystąpienia m.st. Warszawy w 2009 roku do „Porozumienia między Burmistrzami”, inicjatywy zrzeszającej już ponad 4,5 tysiąca europejskich samorządów, które zobowiązują się do realizacji celów polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Cel jaki postawiła przed sobą Warszawa to ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz zmniejszenie zużycia energii o 20% do roku 2020 w stosunku do roku bazowego – 2007.

Warszawa podejmuje szereg działań, które mają doprowadzić do realizacji założonych celów. Jednym z ważniejszych jest edukacja mieszkańców w zakresie racjonalnego korzystania z energii elektrycznej i cieplnej, a także upowszechnienie wiedzy o możliwościach i korzyściach z instalowania odnawialnych źródeł energii.

Program edukacji ekologicznej „Warszawska ENERGIA – od poznania do EKO-działania” jest także kolejnym istotnym elementem realizowanego w Warszawie programu edukacji ekologicznej pn. „Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m. st. Warszawy”.

Program „Warszawska ENERGIA - od poznania do EKO-działania” dla najmłodszych mieszkańców Warszawy w wieku 5-13 lat rozpoczyna systemowe działania edukacyjno-informacyjne w ramach Planu działań, obejmujące swoim zakresem edukację dzieci i młodzieży.
W ciekawy, interaktywny sposób ma zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego rozwiązywania problemów życia codziennego związanych z wykorzystaniem energii oraz wdrażania tych rozwiązań w najbliższym środowisku.

Głównym celem programu jest uświadomienie dzieciom istnienia energii i jej znaczenia w codziennym życiu oraz przekazanie w przystępny sposób młodym mieszkańcom Warszawy wiedzy na temat oszczędzania energii oraz możliwości jej pozyskiwania ze źródeł odnawialnych, a także określenie działań pozwalających na racjonalne z niej korzystanie, które można podjąć w domu, w przedszkolu, bądź w szkole.

Program realizowany będzie w trzech pakietach przeznaczonych dla poszczególnych grup wiekowych: przedszkola, klasy 1-3 oraz klasy 4-6 szkoły podstawowej.

W pierwszej edycji programu 2013/2014 weźmie udział ponad 70 placówek ze wszystkich warszawskich dzielnic. W trakcie inauguracji programu ponad 100 nauczycieli wzięło udział w warsztatach, podczas których zapoznajli się z programem, a także zostali wyposażeni w materiały, które będą im pomocne przy jego realizacji.