2014 10 eko m

23.10.2014 r. w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury im. Wł. Broniewskiego na ul. Łazienkowskiej 7 odbyła się inauguracja II edycji programu edukacji ekologicznej „Warszawska ENERGIA – od poznania do EKO-działania”. W konferencji wzięło udział ponad 100 nauczycieli: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, reprezentujących wszystkie warszawskie dzielnice. 
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Biura Infrastruktury m. st. Warszawy, które sfinansowało opracowanie i wydanie materiałów edukacyjnych oraz realizację programu w placówkach w bieżącym roku szkolnym. Nauczyciele otrzymali bogaty zestaw materiałów edukacyjnych do wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wzięli udział w warsztatach i praktycznych pokazach działań edukacyjnych związanych z energią: eksperymentowali, budowali makietę energooszczędnego przedszkola oraz sprawdzali w terenie, czy warszawski transport jest ekologiczny.

Więcej zdjęć w naszej galerii foto-video.


 

WARSZAWSKA ENERGIA – OD POZNANIA DO EKO-DZIAŁANIA
II EDYCJA - rok szkolny 2014/15

Miasto Stołeczne Warszawa realizuje od września 2011 roku „Plan zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 r.” (SEAP). Zgodnie z wytycznymi polityki klimatycznej Unii Europejskiej celem podejmowanych działań jest ograniczenie w Warszawie zużycia energii oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 20% do 2020 roku.

Jednym z najważniejszych zadań w SEAP są skuteczne działania edukacyjno-informacyjne. W tym celu z inicjatywy Biura Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy w Młodzieżowym Domu Kultury im. Wł. Broniewskiego opracowany został program edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży – „Warszawska ENERGIA – od poznania do EKO-działania”, który w ubiegłym roku szkolnym był realizowany w ponad 70 placówkach oświatowych, reprezentujących wszystkie dzielnice Warszawy.

Program edukacji ekologicznej „Warszawska ENERGIA – od poznania do EKO-działania” jest kolejnym istotnym elementem realizowanego w Warszawie programu edukacji ekologicznej pn. „Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m. st. Warszawy”. Opiera się na wypracowanych przez 10 lat strukturach i rozwiązaniach, realizowanych dotychczas programów dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dla uczniów klas 4–6 szkoły podstawowej.

Program „Warszawska ENERGIA - od poznania do EKO-działania” w ciekawy, interaktywny sposób zachęca dzieci i młodzież do aktywnego rozwiązywania problemów życia codziennego, związanych z wykorzystaniem energii oraz wdrażania tych rozwiązań w najbliższym środowisku.

Głównym celem programu jest uświadomienie dzieciom istnienia energii i jej znaczenia w codziennym życiu oraz przekazanie w przystępny sposób młodym mieszkańcom Warszawy wiedzy na temat oszczędzania energii oraz możliwości jej pozyskiwania ze źródeł odnawialnych, a także określenie działań pozwalających na racjonalne z niej korzystanie, które można podjąć w domu, w przedszkolu, bądź w szkole.

Program realizowany jest w trzech pakietach przeznaczonych dla poszczególnych grup wiekowych: przedszkola, klasy 1-3 oraz klasy 4-6 szkoły podstawowej. Dzięki doborowi treści, metod i form pracy program pozostaje w całkowitej zgodności z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz podstawą programową kształcenia ogólnego dla I i II poziomu edukacyjnego szkoły podstawowej. W realizacji programu uczestniczą: całe grupy przedszkolne, klasy szkolne lub koła zainteresowań.

W bieżącym roku szkolnym został opracowany moduł programu dla uczniów klas pierwszych gimnazjów. Dobór treści, metod i form pracy jest zgodny z podstawą programową dla gimnazjów, daje możliwość interaktywnego rozwiązywania problemów życia codziennego, rozwija umiejętność prowadzenia badań w najbliższym środowisku oraz ich prezentacji podczas seminarium dla uczniów gimnazjów, które będą uczestniczyły w programie. Udział w programie będzie znakomitym przygotowaniem gimnazjalistów do realizowanych w klasie drugiej projektów.

W założeniach programu autorzy i realizatorzy nie zakładają współzawodnictwa, ani rywalizacji, kto wykona więcej i lepiej i zdobędzie wyższą lokatę, na żadnym z etapów realizacji programu nie ma form konkursowych (seminaria, turnieje i gry terenowe są formą sprawdzenia zdobytej wiedzy i jej praktycznego zastosowania oraz okazją do działania zespołowego).

Nagrodą dla dzieci i młodzieży jest satysfakcja z wykonanych zadań. Oni też decydują, które z poleconych zadań chcą wykonać, w jakim tempie i na jakim poziomie szczegółowości. Sami przygotowują formę prezentacji wyników.

Nauczyciele uczestniczący w programie otrzymują segregator z materiałami prezentującymi zagadnienia związane z energią w kontekście „Planu zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020r.” oraz zawierającymi zadania do wykonania (również w wersji elektronicznej), zestaw kolorowych plansz oraz gry dydaktyczne dla danego poziomu edukacyjnego.

Każdy z uczestników programu (dzieci, młodzież i nauczyciele) otrzymuje praktyczny upominek, tematycznie związany z energią. Nauczyciele otrzymują indywidualne zaświadczenia o udziale w programie, a każda placówka dyplom i podziękowanie za udział.

 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU w roku szkolnym 2014/15

Realizacja programu „Warszawska Energia – od poznania do EKO-działania” w roku szkolnym 2014/15 będzie zróżnicowana - dla uczestników przystępujących po raz pierwszy do programu – wersja podstawowa, dla tych, którzy już w programie uczestniczyli w ubiegłym roku szkolnym – nowe zadania.


I. 23 października 2014 r. - Konferencja rozpoczynająca II edycję programu, podczas której odbędą się warsztaty, których celem będzie zapoznanie nauczycieli z zasadami udziału w programie oraz prezentacja zawartości pakietu dla danego poziomu wiekowego (przedszkola, klasy 1-3, klasy 4-6, gimnazja)

II. Listopad 2014/maj 2015 – realizacja programu w placówkach (wykonywanie wybranych do realizacji zadań i prowadzenie dokumentacji)

III. 12 lutego 2015 r. – warsztaty dla nauczycieli, podczas których zaprezentowane będą gry i zabawy dydaktyczne, ułatwiające realizację tematów związanych z energią oraz omówiona zostanie bieżąca realizacja programu w placówkach, podzielenie się doświadczeniami i pomysłami oraz przekazanie gier dydaktycznych dla poszczególnych placówek

IV. Koniec maja/początek czerwca 2015 - podsumowania programu dla dzieci i młodzieży:

A. Przedszkola: prezentacje makiet „Przedszkole z energią!”, rodzinny turniej „Dzień z Energią” dla zespołów z poszczególnych przedszkoli
B. Klasy 1-3: gra terenowa „Strażnicy Energii” dla drużyn szkolnych
C. Klasy 4-6: Seminarium Badaczy Energii – spotkanie zespołów reprezentujących szkołę z ekspertem w dziedzinie energii; prezentacje wyników badań prowadzonych przez uczniów
D. Gimnazja: Seminarium Badaczy Energii – spotkanie zespołów reprezentujących szkołę z ekspertem w dziedzinie energii; prezentacje wyników badań prowadzonych przez uczniów

V. 11 czerwca 2015 r. - Konferencja dla nauczycieli, kończąca II edycję programu, podczas której podsumowana zostanie realizacja programu.

Realizacja programu będzie wzbogacona o różne atrakcyjne formy, jak warsztaty prowadzone przez Centrum Komunikacji Społecznej, odwiedzenie Autobusu Energetycznego Krajowej Agencji Poszanowania Energii, zwiedzanie instalacji OZE, m. in. w Zespole Szkół nr 113 na Targówku, warsztaty w Miasteczku Przyrody MDK na ul. Fabrycznej (w „Ogrodzie z energią”).

Honorata Waszkiewicz
Koordynator programu