Celem programu jest zainteresowanie obywateli sprawami ich lokalnych społeczności i zachęcenie do uczestnictwa w życiu publicznym, w tym do świadomego i odpowiedzialnego udziału w wyborach.

Ideą jest przyczynienie się do ożywienia publicznej debaty o lokalnych problemach z udziałem mieszkańców i władz samorządowych oraz zaszczepienie poczucia współodpowiedzialności – zarówno władz, jak i mieszkańców - za decyzje podejmowane w dniu wyborów. Ideą jest zwiększenie frekwencji wyborczej i poprawa jakości wyborów oraz na zapewnienie rzetelnej i bezstronnej informacji o wyborach i kandydatach w programach informacyjnych TVP. W ramach programu prowadzimy akcję Masz Głos, Masz Wybór, w której co roku kilkaset organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z całej Polski podejmuje działania służące animowaniu partycypacji obywatelskiej, budowaniu dialogu mieszkańców z ich przedstawicielami w samorządzie lokalnym i integracji lokalnych wspólnot wokół rozwiązywania problemów gminy.
www.batory.org.pl

Młodzieżowy Dom Kultury Łazienkowska uczestniczy w programie, realizując projekt Aktywna Młodzież – Galeria Rozwijania Talentów i Umiejętności.